wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY
chemix.info.pl PROWADZONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.chemix.info.pl jest:
„ CHEMIX ” Jakub Majewski
ul. Karola Olszewskiego 12
83 – 000 Pruszcz Gdański
o numerze NIP 5932027537
REGON 191404924 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG)
2. Skrócona nazwa administratora i właściciela sklepu internetowego: „ CHEMIX ” Jakub Majewski


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.chemix.info.pl prowadzony jest przez Jakuba Majewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ CHEMIX ” Jakub Majewski – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców.

Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/


7) Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna ze zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

8) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

9) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna środków czystości oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

10) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

11) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

12) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

             a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
             b) mediację
             c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
             d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii
                konsumenckiej 800 007 707.

 
DEFINICJA POJĘĆ


1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 
3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;

5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.chemix.info.pl

6. SPRZEDAWCA – Jakub Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CHEMIX Jakub Majewski - Skrócona nazwa działalności gospodarczej prowadzonej
przez Jakuba Majewskiego brzmi: CHEMIX Jakub Majewski z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, pod adresem ,Pruszcz Gdański ul. Karola Olszewskiego 12 83 – 000 Pruszcz Gdański NIP 5932027537, REGON 191404924, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

7. USŁUGODAWCA – Jakub Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CHEMIX Jakub Majewski - Skrócona nazwa działalności gospodarczej prowadzonej
przez Jakuba Majewskiego brzmi: CHEMIX Jakub Majewski z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, pod adresem ,Pruszcz Gdański ul. Karola Olszewskiego 12 83 – 000 Pruszcz Gdański NIP 5932027537, REGON 191404924, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie.

9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
10. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, mailowo, telefonicznie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z formularza zamówienia.

12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

14. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym;

16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.

18. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia, oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.

19. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń
prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.

20. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT, paragon.

21. ZAŁĄCZNIKI:
            dla Konsumenta: oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość,
            dla Przedsiębiorcy: Formularz zwrotu,
 
22. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę.

23. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu,
umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.
 
24. KOSZYK – elektroniczna forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu.

25. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony produkt lub produkty zakupione przez
Kupującego.

26. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba odbiera produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.
 
27. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
 
28. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.

29. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia
przez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

30. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola
formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.

31. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.
 
32. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.
 
33. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta w sklepie internetowym.

34. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia.

23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


MOJE KONTO

 
 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 4. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowanie o tym Sklepu.
 5. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient ma możliwość śledzenia swoich zamówień, jak również dokonywania zmian danych bilingowych, adresu e-mail i hasła podanego przy rejestracji.
 6. Klient może również usunąć swoje konto.


ZAMÓWIENIA

 
 1. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z terenu Rzeczypospolitej Polski. W Polsce zamówienia mogą składać zarówno Przedsiębiorcy, jak i Konsumenci.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, przy czym do ich realizacji Sklep internetowy przystępuje w dni robocze w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
 3. Zamówienia przyjmowane są poprzez: sklep internetowy, e-mail oraz telefonicznie pod nr. telefonu 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680.
 4. Zamówienia przez sklep internetowy: najszybszy sposób składania zamówień. Produkty można wyszukiwać przeglądając kategorie produktów lub korzystając z wyszukiwarki. Po wybraniu produktu należy przejść na jego stronę poprzez kliknięcie na jego nazwę. Można również włożyć produkt bezpośrednio do koszyka, używając przycisku "dodaj do koszyka" lub "do koszyka". Koszyk sklepowy służy do przechowywania zakupów do czasu "podejścia do kasy", czyli do momentu finalizacji zamówienia w sklepie internetowym. Każdy towar, który klient zamierza kupić, należy uprzednio włożyć do koszyka. Zawartość koszyka można modyfikować w dowolnej chwili przed finalizacją zamówienia. Każdy produkt można usunąć z koszyka klikając symbol „x” w kolumnie „Usuń”. Pole „Ilość” służy zwiększaniu lub zmniejszeniu liczby sztuk wybranego produktu. W kolejnym etapie składania zamówienia Klient wybiera dogodną formę dostawy i płatności oraz wpisuje dane do faktury i adres, na który ma być wysłane zamówienie. Uwagi związane z zamówieniem można wpisać w polu "Uwagi do zamówienia". Całość trzeba zatwierdzić używając znajdującego się na dole strony przycisku: "Przejdź do potwierdzenia". Klient przechodzi na stronę „Potwierdzenie zamówienia”, na której może sprawdzić poprawność danych i dokonać ewentualnych poprawek w zamówieniu. Aby sfinalizować zamówienie, Klient musi wcisnąć przycisk "Zamów". Po zakończeniu procesu zamawiania i otrzymaniu zamówienia sklep internetowy wysyła na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.
 5. Zamówienia wysłane w wiadomości e-mail: wysyłając wiadomość e-mail - w treści wiadomości Zamawiający powinien podać: nazwy zamawianych produktów, kody produktów, ilość produktów, ceny netto produktów, wybraną formę płatności, kontakt do osoby zamawiającej: adres e-mail i numer telefonu oraz powinien podać: nazwę, adres i NIP podmiotu zamawiającego (jeżeli różni się on od adresu dostawy)
 6. Zamówienia telefoniczne - zamówienia telefoniczne dokonywane są pod nr. telefonu 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680. w rozmowie z pracownikiem sklepu Zamawiający powinien podać: nazwę, adres i NIP podmiotu zamawiającego, lub imię i nazwisko osoby zamawianej, adres dostawy (jeżeli różni się od adresu siedziby), nazwy zamawianych produktów, kody produktów, ilość produktów, ceny netto produktów, wybraną formę płatności oraz kontakt do osoby zamawiającej: numer telefonu, adresu e-mail.
 7. Po złożeniu zamówienia drogą e-mail lub poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia w sklepie internetowym. Następnie Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Dla zamówień płatnych przelewem drogą mailową wysyłane są szczegóły dotyczące płatności.
 8. Jeśli Klient składający zamówienie telefoniczne nie poda adresu e-mail, nie będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia w sklepie ani potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji drogą e-mail, o którym mowa w pkt 7 powyżej. Sklep internetowy skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia złożonego zamówienia i przyjęcia go do realizacji. Klient, który podczas rozmowy poda adres e-mail, otrzyma dodatkowo potwierdzenie drogą e-mail.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę drogą e-mail lub telefoniczną, o którym mowa w pkt 7 i 8 powyżej jest momentem zawarciem umowy.
 10. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w walucie zł polski. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie dotyczą zamówień już realizowanych.
 11. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto, chyba że dostępność towarów stanowi inaczej. W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni zamówienie zostaje anulowane.
 12. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 13. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta, może za jego zgodą spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 14. Sprzedawca może odmówić Przedsiębiorcy realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach, o których niezwłocznie Przedsiębiorca zostanie powiadomiony.


ZMIANY W ZAMÓWIENIU

 
 1. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy, zamówionych towarów, w sposobie płatności, zmian danych do wystawienia faktury oraz anulować zamówienie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. W celu dokonania zmian w zamówieniu prosi się Klienta o kontakt z Biurem Obsługi Klienta poprzez adres e-mail biuro@chemix.info.pl, sklep@chemix.info.pl lub pod numerem tel.: 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680.


DOSTAWA TOWARU

 
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Klient jest obciążony kosztami wybranej dostawy.
 3. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
 4. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 3 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.


DOSTAWA TOWARU - PRZEDSIĘBIORCA

 
 1. Przesyłki realizowane na terenie Polski dostarczane są poprzez firmy kurierskie: DHL, InPost, DPD, FEDEX, GEIS oraz UPS. Dostawa następuje w ciągu 2-7 dni roboczych po nadaniu przesyłki. Szczegóły przesyłki są przedstawione w wiadomości potwierdzającej wysyłkę zamówienia. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki w sposób szczegółowo określony w punkcie ŚLEDZENIE PRZESYŁKI.
 2. Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są ubezpieczone.
 3. Przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. Kurier powinien poczekać aż odbiorca upewni się, że towar nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Odbiorca przesyłki powinien sprawdzić czy: paczka jest oryginalnie zapakowana, tzn. czy jest oklejona taśmą i czy taśma nie jest przerwana, a paczka i jej zawartość nie są uszkodzone.
 4. Jeżeli odbiorca stwierdzi, że opakowanie jest zniszczone (np. karton jest rozdarty, zgnieciony, folia ochronna jest porwana) lub paczka nie jest oryginalnie zapakowana (np. opakowanie oklejone jest inną taśmą lub taśmy są uszkodzone), koniecznie trzeba sprawdzić zawartość.
 5. Jeżeli towar uległ uszkodzeniu, Klient ma obowiązek spisania w obecności kuriera, który dostarczył zamówienie, protokołu reklamacyjnego i skontaktowanie się ze sklepem internetowym. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail biuro@chemix.info.pl, sklep@chemix.info.pl lub zadzwonić pod numer tel.: 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680.


DOSTAWA TOWARU - KONSUMENT

 
 1. Przesyłki realizowane na terenie Polski dostarczane są poprzez firmy kurierskie: DHL, InPost, DPD, FEDEX, GEIS oraz UPS. Dostawa następuje w ciągu 2-7 dni roboczych po nadaniu przesyłki. Szczegóły przesyłki są przedstawione w wiadomości potwierdzającej wysyłkę zamówienia. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki w sposób szczegółowo określony w punkcie ŚLEDZENIE PRZESYŁKI.
 2. Wszystkie paczki wysyłane firmą kurierską są ubezpieczone.
 3. Konsumentom zaleca się w miarę możliwości sprawdzenie stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera spisanie odpowiedniego protokołu. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie pod nr. telefonu: 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680. bądź wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@chemix.info.pl lub sklep@chemix.info.pl


ŚLEDZENIE PRZESYŁKI


1. W dniu wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość z numerem listu przewozowego oraz informacją, który podmiot realizujący dostawę dostarczy towar. Umożliwia to sprawdzenie, gdzie aktualnie znajduje się paczka.

2. W celu sprawdzenia, gdzie znajduje się przesyłka, należy przygotować numer listu przewozowego paczki, który podaje się konsultantowi infolinii lub wpisuje się w odpowiednie pole na stronie internetowej firmy przewozowej.

3. Dane kontaktowe do podmiotów realizujących dostawy:

          DHL: Sprawdź status przesyłki na stronie www.dhl.com.pl lub zadzwoń na infolinię tel.: 42 634 53 45.
          InPost: Sprawdź status przesyłki na stronie www.inpost.pl lub zadzwoń na infolinię tel. kom.: 722 400 000 lub tel. stacjonarny         
          746 600 000
          DPD: Sprawdź status na stronie www.dpd.com.pl lub zadzwoń na infolinię tel. +48 22 577 55 55 lub 801 400 373
          GLS: Sprawdź status na stronie www.gls-group.eu lub zadzwoń na infolinię tel. +48 804 262 262 lub +48 46 814 82 20
          FEDEX: Sprawdź status przesyłki na stronie www.fedex.com.pl lub zadzwoń na infolinię tel.:801 002 800
          GEIS: Sprawdź status na stronie www.geis.pl lub zadzwoń na infolinię tel. +48 22 212 28 00
          UPS: Sprawdź status przesyłki na stronie www.ups.com lub zadzwoń na infolinię tel. 22-534-00-00


KOSZT DOSTAWY


1. Koszt dostawy doliczany jest do faktury VAT w osobnej pozycji. Koszt dostawy może być wliczony w cenę zamawianych produktów - prosimy o wpisanie w uwagach do zamówienia informacji o zmianie sposobu rozliczenia kosztów dostawy. Zwrot towaru - odstąpienie od umowy sprzedaży Przedsiębiorcy

2. Klient ma prawo zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od momentu otrzymania paczki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać kompletne, niezniszczone opakowanie, zabezpieczenia oraz dokumentację.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w następujących przypadkach:
 
          chemia profesjonalna
          chemia gospodarcza
          surowce chemiczne
          rękawice
          odświeżacze powietrza
          pasty BHP
          płyny do dezynfekcji rąk
          mydła w płynie
          worki sanitarne i higieniczne
          nakładki sedesowe
          podkłady medyczne
          chusteczki higieniczne
          czyściwa
          ręczniki papierowe
          papiery toaletowe
          proszki i żele do prania
          towary sprowadzone na zamówienie klienta
 
4. Sklep internetowy zastrzega, że wszelkie ślady używania towaru wyłączają możliwość odstąpienia od umowy. Sprzedawany towar nie jest towarem do testowania. Działania, które będą wiązały się z przetestowaniem zakupionego towaru, wyłączają późniejszą możliwość odstąpienia od umowy.

5. W celu dokonania odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy uprzednio skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego drogą mailową
na biuro@chemix.info.pl, sklep@chemix.info.pl lub telefonicznie 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680. i poinformować o chęci zwrotu towaru.

6. Następnie należy wypełnić "Formularz zwrotu" (załącznik w formacie: PDF) i przesłać go na adres e-mail biuro@chemix.info.pl, sklep@chemix.info.pl

7. Paczka powinna zawierać:

          Zwracane produkty
         Wypełniony „Formularz zwrotu”
         Kopię faktury VAT
         Kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu).

8. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres: „ CHEMIX ” Jakub Majewski ul. Karola Olszewskiego 12 83 – 000 Pruszcz Gdański


Konsumenci


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza dostępnego jako załącznik do niniejszego regulaminu oraz wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 • a. wiadomością e-mail, na adres biuro@chemix.info.pl, sklep@chemix.info.pl
 • b. w formie pisemnej, na adres „ CHEMIX ” Jakub Majewski ul. Karola Olszewskiego 12 83 – 000 Pruszcz Gdański
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 • a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 • b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 • c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres . Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Adres do zwrotu towaru:
 • „ CHEMIX ” Jakub Majewski
 • ul. Karola Olszewskiego 12
 • 83 – 000 Pruszcz Gdański
13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.


PŁATNOŚCI


1. Należność za towar można regulować w następujący sposób:
 •  płatność przy odbiorze / pobranie - za zamówienie Zamawiający płaci kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki.
 •  płatność przelewem / przedpłata - za towary Zamawiający płaci przed realizacją zamówienia na podstawie faktury proforma. Paczkę wysyłamy po zaksięgowaniu należnej kwoty na naszym koncie.
 •  odroczony termin płatności - termin płatności 14 dni - za zamówiony towar Zamawiający płaci w ciągu 14 dni. Ta forma płatności przeznaczona jest dla szkół i jednostek organizacyjnych sfery budżetowej. Paczkę wysyłamy po weryfikacji zamówienia.
2. Dane do przelewu dla płatności przelewem:
 • „ CHEMIX ” Jakub Majewski ul. Karola Olszewskiego 12 83 – 000 Pruszcz Gdański nr. konta – 08 1140 2004 0000 3402 7493 6532
3. W poleceniu przelewu lub blankiecie pocztowym zawsze należy wpisać numer zamówienia lub numer faktury proformy.

4. Sklep internetowy przyjmuje płatności w walucie polski zł.  


REKLAMACJE PRZEDSIĘBIORCÓW


1. Na wszystkie oferowane przez Sklep internetowy towary Przedsiębiorcom przysługuje 1 rok rękojmi za wady fizyczne zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Bezpłatna gwarancja na oferowane przez Sklep internetowy artykuły zależy od ich producentów i dystrybutorów.

2. W okresie gwarancji problemy techniczne są rozpatrywane przez autoryzowane serwisy producentów i dystrybutorów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych lub na ich stronach internetowych. Nie jest konieczne zgłaszanie niesprawnego sprzętu za pośrednictwem Sklepu internetowego, który przekazuje go do autoryzowanego serwisu producenta lub dystrybutora. Pośrednictwo wydłuża czas naprawy.

3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:
 •  skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową biuro@chemix.info.pl, sklep@chemix.info.pl  lub telefonicznie 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680 w celu zgłoszenia powstałego problemu.
 •  wypełnić "Formularz reklamacji" (załącznik w formacie: PDF do edycji) i przesłać go na adres e-mail biuro@chemix.info.pl, sklep@chemix.info.pl
 •  wysłać paczkę na adres: „ CHEMIX ” Jakub Majewski ul. Karola Olszewskiego 12 83 – 000 Pruszcz Gdański
Paczka powinna zawierać:
 •  Reklamowany produkt zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w transporcie.
 •  Wypełniony "Formularz reklamacji"
 •  Kopię faktury VAT
 •  Kartę gwarancyjną (jeśli była dołączona do produktu)

4. Gwarancja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, Sklep internetowy poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy gwarancja zostanie rozpatrzona. Może to nastąpić tylko po wydaniu opinii serwisu danej marki, stwierdzającej usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego produktu.

5. Klient zobowiązany jest wysłać towar do magazynu Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem ani takich, o których nie
został uprzedzony.

6. Gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieodpowiednio przechowywane lub złożone, nieprawidłowo użytkowane, przerabiane, pielęgnowane przy pomocy niewłaściwych metod lub środków czystości. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, rozdarć, nacięć, rys i zadrapań lub innego rodzaju uszkodzeń mechanicznych.


REKLAMACJE KONSUMENTÓW


1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach
określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
 • a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
 • b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 • c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
 • d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 
7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
 • a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać
 • b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
 • c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 • a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
 • c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
 • d) żądać usunięcia wady


Wzory oświadczeń


11. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady, jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

20. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

24. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą,
przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia, w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od Sprzedawcy żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.

29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

31. Adresem reklamacyjnym jest: „ CHEMIX ” Jakub Majewski ul. Karola Olszewskiego 12, 83 – 000 Pruszcz Gdański


GWARANCJA

 
 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale Reklamacje Przedsiębiorców oraz Reklamacje Konsumentów.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


1. Konsument ma następujące możliwości skorzystania z niżej wymienionych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 •  możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, który działa przy Inspekcji Handlowej
 •  możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 •  możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z nieodpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której zadania statutowe obejmują ochronę konsumentów (np.: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 •  możliwość rozwiązania sporu drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Od dnia 15 lutego 2016 r. platforma jest dostępna we wszystkich językach państw członkowskich. podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
2. Konsument może uzyskać szczegółowe informacje odnośnie korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do procedur w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, których zadania statutowe obejmują ochronę konsumentów, u Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.


OCHRONA DANYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
 • 1) Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji  zamówienia. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu w jakim zostały przekazane. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam swoich danych nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
 • 2) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.  W każdej chwili możesz aktualizować lub całkowicie usunąć Swoje dane osobowe. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy pod adresem mailowym: biuro@chemix.info.pl lub telefonicznie 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680
 • 3) Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • 4) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO Inspektora Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • 5) Ma Pan/Pani prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.


I. Kto jest administratorem danych osobowych chemix.info.pl?


Administratorem danych osobowych esilver.com.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ CHEMIX ” Jakub Majewski
 • ul. Karola Olszewskiego 12, 83 – 000 Pruszcz Gdański
 • NIP: 5932027537
 • REGON: 191404924
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w chemix.info.pl:  biuro@chemix.info.pl


II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?


Administrator wdrożył w esilver.com.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT (certyfikat SSL), które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
 • A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy esilver.com.pl, którzy zostali przeszkoleni i posiadają stosowane upoważnienie.
 • B. System IT esilver.com.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?
 • A. Rejestracja W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w esilver.com.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać dane na koncie użytkownika  esilver.com.pl.
W trakcie rejestracji prosimy o:
 1.  imię i nazwisko – niezbędne  do wystawienia  dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny j do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do logowania do esilver.com.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z esilver.com.pl;
 4. numer telefonu – niezbędny do kontaktu z klientem oraz  w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez esilver.com.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
 • B. Złożenie zamówienia W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. Numer telefonu – niezbędny do kontaktu z klientem oraz w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
 1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. Adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. Numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
 1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. Adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. Numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży (Faktura VAT)

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez esilver.com.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
 • a. Poczta Polska
 • b. FedEx Express Polska Sp. z o.o.
 • c. General Logistics Systems

2. Imię i nazwisko, adres, NIP, nr tel. wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do:
 • a. Biuro Rachunkowe
 • b. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail,na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w esilver.com.pl lub wpisując słowo "Wypisz" w mailu zwrotnym. W razie problemów służymy pomocą pod nr. telefonu 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez chemix.info.pl


III. Bezpieczeństwo


Wszystkie zbierane przez CHEMIX Jakub Majewski dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z CHEMIX Jakub Majewski zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 1. Udostępnianie Twoich danych osobowych W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, esilver.com.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
 2. Zmiana polityki bezpieczeństwa chemix.info.pl CHEMIX Jakub Majewski zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania chemix.info.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 3. Kontakt CHEMIX Jakub Majewski kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a także  z podanego przez Ciebie numeru telefonu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie, może usunąć swoje Konto.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.
 7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 8. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail: biuro@chemix.info.pl, sklep@chemix.info.pl lub telefonicznie: 58 682 34 29, 664 434 697, 532 316 680
 9. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.chemix.info.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa Sklepu internetowego oraz inne loga i znaki stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.chemix.info.pl są zabronione, chyba że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu internetowego. 
 10.  Pomimo dołożenia wszelkich starań administratora sklepu www.chemix.info.pl co do poprawności zamieszczanych danych na stronie www.chemix.info.pl nie możemy zapewnić, że podane informacje i obrazy nie zawierają błędów i pomyłek.
 11. Różnice pomiędzy towarem prezentowanym na stronie www.chemix.info.pl a wyglądem dostarczonego towaru do Kupującego, a które są efektem indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Kupującego użytego podczas składania zamówienie wwww.chemix.info.pl (np. odcień koloru produktu, proporcje produktu itp.) nie stanowią podstawy do uwzględnienia reklamacji.
 12. Podawane dane na stronie www.chemix.info.pl w formie opisu i zdjęć produktów nie mogą stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Przejdź do strony głównej